Ktoré paragrafy sa dajú použiť na Matovičov prejav?

26.4.2021, 19:40

image

Minister financií Igor Matovič dnes predniesol škandalózny prejav, v ktorom zaznelo (asi v čase 7:10): "ženy musia utekať z domu, lebo tyran doma ich týra... státisíce slovenských žien a detí sú týrané a musia zostať doma..."

Samozrejme, toto nemôže mať s realitou nič spoločné. Môže to jedine odradiť ženy od toho, aby si založili rodinu a mali deti. Ktorých trestných činov sa tak mohol Matelko týmito vetami dopustiť?


Šírenie poplašnej správy
§ 361
(1) Kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

§ 362
Kto za krízovej situácie štátu spôsobí, čo aj z nedbanlivosti, nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, malomyseľnosti alebo porazeneckej nálady aspoň u časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

§ 373
Ohováranie
(1) Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
c) verejne

§ 418
Genocídium
(1) Kto v úmysle úplne alebo čiastočne zničiť niektorý národ alebo niektorú národnostnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu
b) vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
c) násilne prevádza deti z jednej takej skupiny do druhej, alebo
d) uvedie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.
potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsať rokov.


Štefan